top of page

ค่าบริการของคลินิก
Clinic Service Fee

ค่าบริการการพบจิตแพทย์

​1) ค่าธรรมเนียมแพทย์ ซึ่งขึ้นกับแพทย์พิจารณา

 • การตรวจครั้งแรก (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที-1 ชม.) 1,600-2,500 บาท

 • การตรวจติดตาอาการครั้งต่อไป (ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที) 1,200-1,800 บาท 

2) ค่ายา แปรตามยาที่ผู้ป่วยรับ

 • แนวทางการเลือกใช้ยา จิตแพทย์จะพิจารณาจากการวินิจฉัยโรคและปัญหาของผู้ป่วยแต่ละท่าน

 • คลินิกมียาที่ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ค่าบริการการทำจิตบำบัดกับนักจิตบำบัด (Psychotherapy)

 • 1,600-2,200 บาท ต่อครั้ง (50 นาที)

 • 2,500 บาท ต่อครั้ง (50 นาที) สำหรับการทำจิตบำบัดคู่ หรือ จิตบำบัดครอบครัว 

**ค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการการทำจิตบำบัด จะแตกต่างกัน แปรตามอัตราของจิตแพทย์และนักจิตบำบัดแต่ละท่าน รวมถึงแปรตามปัญหาที่ต้องการปรึกษาด้วย

Our services fee are;

​1) Doctor fee

 • Initial assessment (45-60 minutes session) 1,800-2,500 THB 

 • Follow up visit (20-30 minutes session) 1,600-2,000 THB

2) Medication

 • Depends on what the doctor prescribes

Psychotherapy with psychotherapist

 • 1,600-2,200 THB per session (50 minutes session)

 • 2,500 THB per session (50 minutes session) for couple or family therapy

bottom of page