top of page

คำถามที่พบบ่อย 

1. เตรียมตัวอย่างไรก่อนพบแพทย์ครั้งแรก

 • ผู้รับบริการควรมาถึงก่อนนัดประมาณ 15-30 นาที 

 • อาจนำเอกสารข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาล คลินิก แพทย์ท่านอื่นๆหรือบันทึกประวัติการรักษา ครอบคลุมเรื่องประวัติ การวินิจฉัย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ ผลตรวจภาพเอกซเรย์ เช่น CT Scan หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (MRI) การรักษาที่ได้รับก่อนหน้านี้

 • อาจบันทึกปัญหาหรืออาการความทุกข์ที่มีอยู่ รวมถึงคำถามที่สงสัยเพื่อแพทย์จะได้รับข้อมูลครบถ้วนและตอบข้อสงสัยของท่านได้

 • เตรียมยารักษาโรคทางกาย ยาจิตเวช อาหารเสริม ยาสมุนไพร ทั้งหมดที่ท่านเคยใช้หรือใช้ในปัจจุบันมาด้วย

​2. เตรียมตัวอย่างไรก่อนพบแพทย์ครั้งต่อไป

 • ผู้รับบริการควรมาถึงก่อนนัดประมาณ 15-30 นาที

 • อาจบันทึกปัญหาหรืออาการความทุกข์ที่มีอยู่และเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงคำถามที่สงสัยเพื่อแพทย์จะได้รับข้อมูลครบถ้วนและตอบข้อสงสัยของท่านได้

 • นำการบ้านหรือการทดลองที่แพทย์แนะนำให้ท่านทำหลังจากการรักษาครั้งก่อนหน้ามา เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 • นำยาที่ได้จากคลินิกครั้งก่อนหรือนำยาทั้งหมดที่ท่านใช้อยู่มาด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบผลการรักษาและผลข้างเคียงอย่างถูกต้อง

3. กระบวนการตรวจรักษาของจิตแพทย์เป็นอย่างไร

 • หลังจากท่านเข้ามาในห้องตรวจ จิตแพทย์จะแนะนำข้อมูลข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจรักษา เริ่มถามคำถามซักประวัติในด้านต่างๆอย่างละเอียดเพื่อทำให้สามารถสรุปประเด็นปัญหา และวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นได้

 • ขณะเดียวกันจิตแพทย์จะฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้สามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกับท่านได้

 • จิตแพทย์อาจทำการตรวจสภาพจิตโดยการถามคำถามมาตรฐานต่างๆเพื่อประเมินระบบความคิด อารมณ์ หรือ พฤติกรรมของท่าน

 • บ่อยครั้ง จิตแพทย์จะทำการตรวจร่างกายหรือตรวจทางระบบสมองเหมือนแพทย์ในสาขาอื่น

 • ในผู้รับบริการบางรายอาจมีการทำแบบสอบถามมาตรฐานเพื่อคัดกรองหรือประเมินความรุนแรงของปัญหาทางจิตเวชบางอย่าง เช่น แบบสอบถามภาวะอารมณ์ แบบประเมินความจำและการทำงานของสมอง แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น เป็นต้น

 • เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จิตแพทย์จะสรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น อธิบายการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคที่ท่านมี ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือโรคต่างๆรวมถึงแนะนำและหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติม ทางเลือกในการรักษา การใช้ยา วิธีการปฏิบัติตัว แนวทางการทำจิตบำบัด รวมถึงแผนการรักษาในระยะต่างๆ

 • จิตแพทย์อาจเริ่มให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เผชิญ หรือเริ่มทำการจิตบำบัดตั้งแต่ครั้งแรกของการตรวจรักษา

 • สุดท้าย จิตแพทย์สนับสนุนให้ท่านถามคำถามที่สงสัยก่อนที่จะหมดเวลาการนัดหมายครั้งนั้น

4. ครอบครัว เพื่อน หรือคนสำคัญต้องเข้าห้องตรวจได้ด้วยหรือไม่

 • ข้อมูลจากคนรอบข้างมีประโยชน์ต่อการตรวจรักษา แต่ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการว่าต้องการให้คนรอบข้างให้ข้อมูลหรืออยู่ในห้องตรวจด้วยหรือไม่

 • แพทย์จะสอบถามผู้รับบริการว่าอนุญาตให้แพทย์รับหรือให้ข้อมูลจากคนรอบข้าง รวมถึงอนุญาตให้ญาติของผู้รับบริการอยู่ด้วยในห้องตรวจในบางช่วงของการตรวจรักษาหรือไม่

 • ถ้าอนุญาต ส่วนใหญ่แพทย์จะเริ่มการตรวจประเมินโดยมีทั้งผู้รับบริการ และ ญาติเข้ามาด้วย ต่อมาอาจเชิญให้ญาติออกจากห้องตรวจเพื่อจะได้ให้ความสนใจกับผู้รับบริการได้เต็มที่ สุดท้ายอาจเชิญญาติเข้ามาอีกครั้งเพื่อสรุป วางแผนการรักษาร่วมกัน และ ตอบคำถามที่สงสัย

 

5. ข้อมูลการตรวจรักษามีความปลอดภัยเป็นส่วนตัวหรือไม่

 • บุคลากรของกายใจคลินิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพในการรักษาความลับของท่านอย่างสูงสุด

 • ข้อมูลของท่านจะได้รับการบันทึกและจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

 • กายใจคลินิกจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากท่านหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอย่างเป็นทางการ ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

 

6. ใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการตรวจแต่ละครั้ง

 • หลังจากเข้าลงทะเบียนยื่นบัตรที่แผนกต้อนรับ ผู้รับบริการนั่งรอตรวจวัดความดัน โดยอาจให้ท่านทำแบบสอบถามทางจิตวิทยาเบื้องต้นขณะนั่งรอ ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีในครั้งแรก หรือ 5-10 นาทีในการนัดครั้งต่อไป

 • การตรวจประเมินเชิงลึกครั้งแรก ส่วนใหญ่แพทย์จะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที

 • การตรวจติดตามครั้งต่อๆไป จะใช้เวลาพบแพทย์ประมาณ 15-30 นาที ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหา ลักษณะการรักษาและการทำจิตบำบัด การตกลงร่วมกันของแพทย์และผู้รับบริการ

 • หลังจากพบแพทย์แล้ว จะใช้เวลาอีกประมาณ 10-20 นาทีเพื่อรอรับยา ทำนัด และ จ่ายค่ารักษา

 • ระยะเวลาที่ใช้ในกายใจคลินิกอาจมีความยืดหยุ่นขึ้นกับจำนวนผู้ป่วย ลักษณะผู้ป่วยในแต่ละวัน แต่เราจะพยายามให้ตรงต่อเวลาที่สุด

 

7. สามารถตรวจผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตรุนแรงได้หรือไม่

 • กายใจคลินิกเป็นคลินิกให้บริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถดูแลให้การรักษาปัญหาทางจิตเวชส่วนใหญ่ได้

 • คลินิกผู้ป่วยนอกมีข้อจำกัดในการบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จึงอาจเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการด้านพฤติกรรมที่รุนแรง เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาเสียงดัง กระสับกระส่ายกระวนกระวายเป็นอย่างยิ่ง หรือ มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีพฤติกรรมพร้อมที่จะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น

 • หากท่านหรือคนสำคัญของท่านมีพฤติกรรมความเจ็บป่วยที่มีความรุนแรง เราแนะนำให้ไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 1323 หรือ ติดต่อสอบถามที่กายใจคลินิกได้ที่เบอร์ 093-332-2511 ระหว่างเวลา 16.30-20.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์และ 10.00-16.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

 • ค่าตรวจวินิจฉัย ตรวจสภาพจิต ให้คำปรึกษา ทำจิตบำบัด อยู่ในขอบเขตของอัตราการให้บริการของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 • ค่ายา เจาะเลือด หรือ การตรวจอื่นๆทางห้องปฏิบัติการ สอดคล้องอยู่ในช่วงราคาของคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ

 • หากมีข้อสงสัยเรื่องค่าตรวจรักษา กรุณาโทรสอบถามได้ที่กายใจคลินิก

 

9. จะติดต่อเราได้อย่างไรบ้าง

 • มาหาเราที่กายใจคลินิก

 • โทรมาที่เบอร์ 093-332-2511, 093-597-9997

 • หากท่านเริ่มเป็นผู้รับบริการของเราแล้วและมีข้อสงสัย อาการ ปัญหาจากการรักษา กรุณาโทรมาแจ้งคำถามกับพยาบาลหรือผู้ช่วยของเรา เพื่อจะแจ้งข้อมูลให้ทีมแพทย์ทราบ และทีมแพทย์จะติดต่อกลับภายใน 24-48 ชั่วโมง

 • Email มาหาเราที่ bodyandmindclinic.bkk@gmail.com โดยเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์จะพยายามตอบกลับภายใน 24-48 ชั่วโมง

 • ติดต่อมาทาง Line ID : @bodyandmindclinic1

 • หากปัญหาของท่านมีความรุนแรงฉุกเฉิน กรุณาติดต่อไปที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน

bottom of page