top of page

รู้จักเรา

เกี่ยวกับเรา

เพราะร่างกายและจิตใจนั้นเชื่อมโยงกัน... เราจึงตระหนักดีว่าการฟื้นฟูรักษาจิตใจให้ได้ผลดี จะต้องเข้าใจ ใส่ใจ และให้การดูแลปัญหาในทุกระดับ   ตั้งแต่สสารระดับเล็กในร่างกายที่รวมกันเป็นเซลล์ เป็นระบบอวัยวะ ทำงานประสานกับสมองและระบบประสาทที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และการแสดงออกของมนุษย์ การรักษาปัญหาทางจิตเวชทางด้านอารมณ์ ความคิด และ พฤติกรรมในบุคคลหนึ่ง ย่อมต้องผสมผสานทั้งความรู้ทักษะทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานเข้ากับศิลปะแห่งการบำบัดรักษาจิตใจทางจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยา  

 

กายใจคลินิกตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อเข้าถึงง่าย คลินิกได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ทีมงานของกายใจคลินิกมีความรู้และประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆทางจิตเวช รวมถึงปัญหาทางจิตใจที่เชื่อมโยงกับโรคทางกาย

 

ทีมจิตแพทย์ นักจิตบำบัด พยาบาล และ นักสังคมสงเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของกายใจคลินิกพร้อมที่จะให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมในระดับบุคคลทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เรามีพันธสัญญาที่จะทำงานร่วมกับผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง รวมถึงครอบครัว คนสำคัญ หรือ ผู้ให้บริการทางการแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถรับฟัง สื่อสาร เข้าใจ สร้างสรรค์แนวทางรักษา และแก้ไขปัญหาที่ท้าทายต่างๆให้ดีที่สุด   เพื่อให้ผู้รับบริการของเราบรรเทาจากความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่สบายแจ่มใสขึ้น กลับไปสู่ความเป็นปกติของหน้าที่การงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาฟื้นฟูกลับไปสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมของเราทุกคน

bottom of page