ทีมแพทย์ของเรา

Naphat.jpg

นายแพทย์ ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล
Naphat Sirinimnualkul, M.D.

Qualifications
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (แพทย์ประจำบ้าน) สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  • ปัจจุบัน จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลตำรวจ

Languages
  • ไทย

  • English

Specialties
  • จิตเวชทั่วไปในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (General Psychiatry) เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าร์ โรคจิตเภท ภาวะนอนไม่หลับ เป็นต้น

  • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดรายบุคคล (Psychotherapy)

Clinic Hours