top of page
Chawin.jpg

นายแพทย์ ชวิน พรหมชัยวัฒนา
Chawin Promchaiwattana, MD

Qualifications
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (แพทย์ประจำบ้าน) สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  • ปัจจุบัน จิตแพทย์ประจำกายใจคลินิก

Languages
  • ไทย

  • อังกฤษ

Specialties
  • จิตเวชทั่วไปในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (General Psychiatry) เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าร์ โรคจิตเภท ภาวะนอนไม่หลับ เป็นต้น

  • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดรายบุคคล (Psychotherapy)

Clinic Hours
  • ศุกร์               16:00 - 19:00 น.

     ​(หากตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์     10:00-16:00 น.)

  • อาทิตย์            10:00 - 16:00 น.

ทีมแพทย์ของเรา
General Psychiatrist

bottom of page