ทีมแพทย์ของเรา

DrPuntarik.jpg

แพทย์หญิง ปุณฑริก ศรีสวาท
Puntarik Srisawart, M.D.

Qualifications
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ2)

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (แพทย์ประจำบ้าน) สาขาจิตเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

  • Sleep Medicine Research Fellowship Training Certification, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA

  • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Languages
  • ไทย

  • English

Specialties
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep medicine)

  • จิตเวชทั่วไปในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (General Psychiatry) เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าร์ โรคจิตเภท ภาวะนอนไม่หลับ เป็นต้น

  • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดรายบุคคล (Psychotherapy)

Clinic Hours